Privatumo politika

Ši privatumo politika yra parengta pagal 2022 m. balandžio 8 d. ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Šioje privatumo politikoje pateikiama informaciją apie tai, kodėl ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis.

1. Duomenų valdytojas

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „Taaleri Energia Oy“ (įmonės kodas: 2772984-6), įsikūrusi adresu Kasarmikatu 21B, 00130 Helsinkis, Suomija.

Mūsų duomenų apsaugos pareigūno pareigas eina Elina Ervamaa (tel. +358 50 339 9995, el. paštas elina.ervamaa@taaleri.com).

Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų, kreipkitės į mūsų DAP.

2. Registro pavadinimas

Anykščiai wind farm stakeholder and website user register.Anykščių vėjo jėgainių parko suinteresuotųjų šalių ir interneto svetainės naudotojų registras.

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – bendrauti ir palaikyti ryšius su suinteresuotosiomis šalimis, taip pat saugoti suinteresuotųjų šalių duomenis.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas duomenų valdytojo interesas tvarkyti duomenis ir bendrauti su suinteresuotosiomis šalimis ir suinteresuotųjų šalių grupėmis.

Asmens duomenys renkami tik iš asmenų, kurie patys atskleidė informaciją, ir iš viešų šaltinių, pavyzdžiui, interneto, viešų įmonių svetainių, internetinių socialinių paslaugų ar kitų panašių registrų pagal duomenų apsaugos įstatymą.

Duomenys nenaudojami automatizuotam sprendimų priėmimui ar profiliavimui.

4. Registro informacinis lapas

Registre saugomi šie duomenys:

  • vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris
  • informacija apie santykius su suinteresuotosiomis šalimis, pavyzdžiui, informacija apie visus pateiktus skundus ir su jais susijusį bendravimą, kitas bendravimas su suinteresuotosiomis šalimis, kontaktiniai asmenys ir naudojimasis paslaugomis.

5. Įprasti duomenų šaltiniai

The data stored in the register are obtained from the customer for example via Registre saugomi duomenys gaunami iš kliento, pavyzdžiui, naudojant interneto formas, elektroninį paštą, telefoną, sutartis, susitikimus ir kitais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atskleidžia duomenis. Įmonių ir kitų organizacijų kontaktiniai duomenys taip pat gali būti renkami iš viešų šaltinių, pavyzdžiui, interneto svetainių, katalogų ir kitų įmonių.

6. Įprastas duomenų atskleidimas ir duomenų perdavimas už ES / EEE ribų

Duomenys gali būti atskleisti jėgainės bendrasavininkams, bet kuriam už jėgainės valdymą atsakingam paslaugų teikėjui arba už iškilusių problemų sprendimą atsakingam konsultantui. Duomenys atskleidžiami tik tiek, kiek tai būtina suinteresuotosios šalies iškeltam klausimui spręsti.

Duomenys paprastai neatskleidžiami kitoms šalims. Informacija gali būti skelbiama tiek, kiek susitarta su suinteresuotąja šalimi.

Tvarkydamas duomenis, pavyzdžiui, teikdamas IT paslaugas, duomenų valdytojas taip pat gali naudotis trečiųjų šalių paslaugomis; tokiu atveju duomenų valdytojas užtikrina duomenų tvarkymo teisėtumą, sudarydamas sutartis ir duodamas nurodymus trečiosioms šalims dėl duomenų tvarkymo. Trečiosios šalys gali skirtis; trečiosios šalys duomenis tvarko tik duomenų valdytojo vardu ir jo sąskaita.

Kai kurios asmens duomenų tvarkymo paslaugos, kuriomis naudojasi duomenų valdytojas, gali būti teikiamos už Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės teritorijos ribų. Šiuo atveju duomenų perdavimas atitinka duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus; pavyzdžiui, susitarimams su duomenų valdytoju dėl duomenų perdavimo taikomos Europos Komisijos pavyzdinės sutarties sąlygos.

Asmens duomenys bus atskleidžiami valdžios institucijoms, kiek leidžiama ir reikalaujama pagal galiojančius įstatymus.

7. Registro apsauga

Registras tvarkomas rūpestingai, o per duomenų sistemas tvarkomi duomenys yra tinkamai apsaugoti. Kai registro duomenys saugomi debesijos serveriuose, tinkamai užtikrinamas jų techninės įrangos fizinis ir skaitmeninis saugumas. Duomenų valdytojas užtikrins, kad saugomi duomenys, taip pat prieigos prie serverių teisės ir kita asmens duomenų saugumui itin svarbi informacija būtų tvarkomi konfidencialiai, ir kad juos tvarkytų tik tie darbuotojai, kurie tai gali daryti pagal jų pareigybių aprašymą.

8. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Asmens duomenys saugomi tol, kol jų reikia šiame Privatumo pranešime nurodytam jų surinkimo tikslui pasiekti. Nebeaktualūs duomenys periodiškai ištrinami.

9. Duomenų subjekto teisės, susijusios su asmens duomenimis

Duomenų subjekto teisė susipažinti su duomenimis

Duomenų subjektas turi teisę iš duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar jo (jos) asmens duomenys yra tvarkomi, ir gauti informacijos kopiją. Savo prašymą duomenų subjektas pateikia duomenų valdytojui raštu arba už registrą atsakingam asmeniui el. paštu. Prireikus, duomenų valdytojas paprašo daugiau informacijos, kad galėtų nustatyti duomenų subjekto tapatybę.

Atsakymas į prašymą patvirtinti tapatybę siunčiamas el. paštu, nebent duomenų subjektas paprašo kitaip.

Teisė ištaisyti duomenis

The data controller shall ensure as far as possible theDuomenų valdytojas kiek įmanoma užtikrina asmens duomenų kokybę. Duomenų valdytojas savo iniciatyva arba duomenų subjekto prašymu ištaiso, ištrina arba papildo klaidingus ar nebūtinus asmens duomenis.

Teisę apriboti duomenų tvarkymą

Jei duomenų subjektas ginčija asmens duomenų tikslumą, jis (ji)  turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą. Tokiu atveju asmens duomenų tvarkymas apribojamas tol, kol duomenų valdytojas gali užtikrinti duomenų tikslumą.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Kai asmens duomenys yra teisėto intereso objektas, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas be reikalo nedelsdamas ištrintų jo (jos) asmens duomenis.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.